КОМПЕНСАЦІЇ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ З ДОГЛЯДУ НА НЕПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ

Відділ соціального захисту населення та надання соціальних послуг Волицької сільської ради повідомляє – 23 вересня 2020 року Кабінетом Міністрів України Постановою № 859 затверджено «Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі».

Постанова № 558 від 29.04.2004 р. «Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» втратила чинність 25.09.2020 року. Компенсаційні виплати, призначенні фізичним особам, відповідно до Постанови № 558 проводяться до дати призначення таким фізичним особам іншої виплати на догляд, установленої законодавством, або до 31 грудня 2022 року.

Постановою № 859 встановлено механізм призначення і виплати компенсації на догляд (далі - компенсація), що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг  особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки  та є:

-          особами з інвалідністю I групи;

-          дітьми з інвалідністю;

-          громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

-          невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

-          дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги.

Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону України “Про соціальні послуги” обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про надання соціальних послуг.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.

Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги, обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу, згідно з Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затвердженою наказом Мінсоцполітики від 16 червня 2020 р. № 419.

Для отримання компенсації фізичною особою, яка надає соціальні послуги, подаються до Центру надання адміністративних послуг Волицької сільської ради такі документи:

1.      Заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

2.      Заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;

3.      Копія паспорта громадянина України (з наданням оригіналу);

4.      Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (з наданням оригіналу);

5.      Копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);

6.      Декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника;

7.      Копія довідки МСЕК ;

8.      Висновок ЛКК медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

9.    Висновок ЛКК медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;

10.  Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

11.  Довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;

12.  Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

13.  Копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників);

Компенсація призначається на 12 місяців з місяця звернення і виплачується щомісяця. Для продовження виплати компенсації на наступний строк подаються нова заява про надання компенсації, декларація про доходи та майновий стан та документи, зазначені вище крім довідок МСЕК та висновків ЛКК щодо потреби в догляді якщо їх видано безстроково.

Виплата компенсації припиняється у разі:

-          зміни місця проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги чи фізичної особи, яка надає соціальні послуги та отримує компенсацію;

-          смерті особи, якій надаються соціальні послуги ;

-          смерті фізичної особи, яка надавала соціальні послуги та отримувала компенсацію;

-       перебування особи, якій надаються соціальні послуги, на повному державному утриманні або отримання соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного догляду в умовах стаціонару за плату.

Виплата компенсації тимчасово зупиняється у разі:

-          перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за межами України понад 10 календарних днів;

-          перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, на стаціонарному лікуванні протягом повного календарного місяця;

-        у разі пропущення особою з інвалідністю I групи чергового переогляду органами МСЕК або дитиною з інвалідністю - огляду ЛКК. У разі повторного визнання особи особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю виплата компенсації поновлюється з дня її зупинення, але не більш як за один місяць.

Якщо фізична особа, яка надає соціальні послуги, перебувала поза межами України менше ніж 10 календарних днів, на стаціонарному або санаторно-курортному лікуванні менше ніж протягом одного календарного місяця, виплата компенсації також тимчасово припиняється.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється догляд, фізична особа, яка надає соціальні послуги та отримує компенсацію, зобов’язана в десятиденний строк письмово повідомити про це Центр надання адміністративних послуг Волицької сільської ради. Виплата компенсації припиняється з місяця, що настає за тим, у якому сталися зміни.