22.07.2021 відбулось засідання Комісії з проведення конкурсу

 • 2647

Фото без опису

22.07.2021 відбулось засідання Комісії з проведення конкурсу на посаду директорів закладів загальної середньої освіти Волицької сільської ради. Рішенням Протоколу N1 від  22.07.21 до конкурсу допущені: Циганок Галина Василівна – на посаду директора Старокотельнянської гімназії, Шиховець Тетяна Петрівна – на посаду директора Новоівницької  ЗОШ І- ІІІст. , Білополець Надія Кирилівна, Матюшенко Оксана Павлівна – на посаду директора Івницької ЗОШ І- ІІІ ст.

                                           Критерії оцінювання письмового тестування, ситуаційного

завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

 

                                            Критерії оцінювання письмового тестування

Тестування складається державною мовою.

Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу.

Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним.

У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

Тестування містить 30 тестових завдань, які формуються із загального переліку питань, що містить 196 питань. Кожне питання передбачає  три або чотири варіанти відповіді, одна з яких є правильною. Роздруковані тестові питання секретар конкурсної комісії пакує в конверти, а ключі правильних відповідей передає членам конкурсної комісії перед перевіркою тестових завдань.

Секретар перед початком тестування видає кожному кандидату конверт з бланком для заповнення кандидатом своїх персональних даних. Після чого кандидат обирає собі конверт з тестовими питаннями, не відкриваючи його.

Кандидат відкриває конверт з тестовими питаннями після оголошення початку проведення тестування.

Загальний час для проведення тестування становить одну годину. Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, кандидат пакує в один конверт бланк з відповідями, а у другий – заповнений бланк з персональними даними та повертає обидва конверти секретарю. Секретар присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями на тестові питання та із заповненим бланком персональних даних кандидата. Визначення секретарем номера конвертів здійснюється за відсутності кандидата у приміщенні, в якому проходило тестування.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів секретар конкурсної комісії передає конверти з відповідями на тестові питання членам конкурсної комісії для визначення результатів тестування, а конверти з персональними даними кандидатів залишаються у нього.

Для визначення результатів тестування використовується така система:

- 1 бал виставляється за кожну правильну відповідь.

У разі обрання кандидатом більш, як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно вирішеним.

Підбиття підсумків письмового тестування здійснюється шляхом додавання балів і занесення загальної суми балів до Відомості.

Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості про результати тестових  завдань кандидатів секретарю, який відкриває конверти з персональними даними кандидата та оголошує кандидатам.

З результатами письмового тестування кандидат ознайомлюється у Відомості особисто під підпис.

 Кандидати, які отримали менше 16 балів за однією з вимог, не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

 

 

                                              Критерії оцінювання ситуаційного завдання

Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей, та вміння приймати рішення.

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакове ситуаційне завдання.

Секретар конкурсної комісії перед оголошенням ситуаційного завдання надає кандидатам два конверти. Один конверт з бланком  для заповнення кандидатом персональних даних, а інший – з бланком для розв’язання ситуаційного завдання.

На розв’язання ситуаційного завдання кандидатові надається 30 хвилин.

Розв’язання ситуаційного завдання кандидатом є успішним, якщо проведено детальний аналіз описаної ситуації, виявлена(і) проблема(и), обрана і обґрунтована проблема для вирішення, визначені критерії та обмеження для вирішення проблеми; виявлено декілька альтернатив при вирішенні проблеми; на основі критеріїв і обмежень обрана одна з альтернатив, обґрунтований вибір альтернативи; розроблено управлінське рішення, виявлені ризики і припущення; рішення оформлено у вигляді управлінського документа (переліку документів для складних ситуаційних завдань з виділенням і оформленням базового рішення).

Зміст відповіді на ситуаційне завдання оцінюється відповідно до реалізації професійних компетентностей:

- 2 бали виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно розв’язали ситуаційне завдання;

- 1 бал виставляється кандидатам, які розв’язали ситуаційне завдання в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

- 0 балів виставляється кандидатам, які не розв’язали ситуаційне завдання .

Неправильно заповнені дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом з проставленням ним підпису.

Визначення результатів розв’язання ситуаційного завдання здійснюється кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатів секретарю, який відкриває конверти з персональними даними кандидата та оголошує кандидатам.

З результатами письмового вирішення ситуаційного завдання кандидат ознайомлюється у Відомості особисто під підпис.

Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

 

                    

                   Критерії оцінювання презентації перспективного плану розвитку закладу загальної  середньої освіти

На своєму засіданні конкурсна комісія заслуховує публічні презентації (тривалістю до 20 хвилин) проектів програм розвитку закладу на два і шість років ; проводить співбесіду з кандидатами щодо представленої презентації.

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми під час проведення презентації запропонованих проектів програм розвитку закладу на два та шість років.

Члени конкурсної комісії, запрошені та присутні на засіданні конкурсної комісії особи мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення  до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати правила ведення засідання, передбачені цим Положенням. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за вказівкою головуючого на засіданні або за рішенням більшості від присутніх членів комісії можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

Оцінювання результатів публічної презентації та співбесіди щодо її змісту здійснюється відповідно до кожної окремо визначеної членами конкурсної комісії вимоги до професійної компетентності таким чином:

- 2 бали виставляється кандидатам, які в повному обсязі розкрили всі напрямки розвитку закладу освіти;

- 1 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти.

- 0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії; оцінка фіксується у Відомості.

З результатами публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації кандидат ознайомлюється у Відомості особисто під підпис.

 

 

                                             Підведення підсумків конкурсу

Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх балів, проставлених членами Комісії у зведеній Відомості середніх оцінок за кожен окремий етап проведення конкурсу .

Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого визначається переможець конкурсу.

Якщо два і більше кандидатів, які претендують на одну посаду,  мають однаковий загальний рейтинг, Комісія проводить голосування. У разі однакового розподілу голосів членів Комісії, вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Орієнтовний перелік тестових завдань та

зразок ситуаційного завдання

для кандидатів на посади директорів закладів освіти

(додатково повідомляємо, що остаточний перелік тестових завдань та критерії оцінювання тестування та ситуаційного завдання буде затверджено на першому засіданні конкурсної комісії)

 1. Згідно із Законом України «Про освіту» посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної категорії підвищується не менше ніж на:
 2. Обов’язковими складовими Єдиної державної електронної бази з питань освіти є:
 3. Засновники закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності мають право:

 

 1. Контракт є особливою формою строкового трудового договору. Визначте умову початку роботи за контрактом:
 2. Виберіть з переліку видів юридичної відповідальності ті види, за якими директор школи відповідальності не несе:
 3. Яка різниця між скороченням чисельності працівників і скороченням штату працівників?
 4. Вкажіть правильне визначення освітнього округу:
 5. Чи повинен учитель, який атестується на підтвердження раніше присвоєного педагогічного звання «вчитель – методист» готувати кожні 5 років нові методичні розробки?
 6. Чи є правильним формулювання у наказі особового складу «призначений на посаду з неповним тижневим навантаженням»:
 7. У закладі загальної середньої освіти вчителю хімії присвоєно вищу кваліфікаційну категорію. Його педагогічне навантаження становить 17 годин хімії та 1 година гуртка «Юний хімік». Визначте , за яким тарифним розрядом оплачується 1 година гурткової роботи:
 8. Вчитель початкових класів додатково працює на 0,5 ставки вихователя групи продовженого дня. Визначте, по якій посаді він повинен атестуватися:
 9. Екстерни, які здобули повну загальну середню освіту з високим рівнем навчальних досягнень – 10, 11, 12 балів можуть:
 10. Вкажіть, де допущено помилку. У Державних санітарних правилах і нормах влаштування утримання загальноосвітніх навчальних закладів визначено оптимальну температуру для усіх приміщень закладу загальної середньої освіти, зокрема:
 11. Вкажіть зайве. Метою інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:
 12. Вкажіть зайве. Заклад освіти залежно від засновника може бути у такій формі власності:
 13. Соціалізація – це:
 14. Нормативно схвалюваний зразок поведінки, очікуваний оточуючими від кожного, хто займає дану соціальну позицію (за посадою, віковим і статевим характеристикам і т.д.) – це:
 15. Спілкування, спрямоване на отримання вигоди від співрозмовника з використанням різних прийомів (лестощі, залякування, «пускання пилу в очі», обман, демонстрація доброти) – це спілкування …:
 16. Приписування подібних характеристик всім членам будь-якої соціальної групи або спільності – це:
 17. Основні механізми пізнання іншої людини – це:
 18. Виявлення розриву (відповідності) між вимогами педагогічного процесу і рівнем актуального розвитку суб'єкта становить сутність психолого-педагогічної:
 19. Провідною діяльністю для молодшого шкільного віку є:
 20. Розвиток дитини, який характеризується різким зниженням контактів з оточуючими і слабо розвиненою мовою, - це:
 21. Кількісний показник інформації, що зберігається в пам'яті людини або відтвореного нею матеріалу характеризує:
 22. Спрямованість особистості на світ внутрішніх об'єктів називається:
 23. Підвищена схильність відчувати занепокоєння у самих різних життєвих ситуаціях, у тому числі й таких, коли для цього немає причин, - це:
 24. Положення дитини у системі міжособистісних відносин в групі (класі) називається:
 25. Практичне заняття з вироблення конкретних психологічних умінь і навичок, технік або прийомів називається:
 26. Припущення, що висувається як тимчасове на основі наявних спостережень і уточнюється наступними експериментами, називається:
 27. Характеристика дитини, в основі якої лежить спрямованість особистості на світ зовнішніх об'єктів називається:
 28. Метою діагностики при прийомі дитини до школи є визначення:
 29. Своєрідна сходинка індивідуального розвитку, обумовлена закономірностями формування організму, умовами життя, навчання та виховання, називається віком …:
 30. Індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють одну людину від іншої, а також визначають успішність засвоєння знань, навичок, умінь і виконання діяльності, називаються:
 31. Індивідуально-психологічні якості школяра, що визначають його успіхи в оволодінні знаннями і вміннями в процесі навчальної діяльності, називаються:
 32. Істотні структурні зміни в когнітивної області, що виражаються в переході до абстрактного і формального мислення, відбуваються у віці:
 33. «Інструмент» психіки, який забезпечує людині орієнтацію в соціальній дійсності, успішну соціальну взаємодію – це:
 34. Важливе явище, що визначає формування самосвідомості підлітка, виділене Еткінд, - це:
 35. Генетичні, морфологічні, фізіологічні та нейрофізіологічні зміни, які відбуваються в організмі кожної людини, – це вік ...
 36. Криза, яка настає у підлітковому віці і зумовлена біологічними і фізіологічними змінами, пов'язаними із розвитком соматичних і статевих функцій, - це криза
 37. Підліток, що інфантильний за своїми соціальним реакціями і якому однолітки дають прізвиська "мамин синок" і "дитячий садок", виріс в сім'ї із:
 38. Відстань між рівнем актуального розвитку дитини і рівнем можливого розвитку - це:
 39. Складне психологічне утворення, що припускає досить високий рівень розвитку мотиваційної, інтелектуальної, емоціональної сфер дитини і забезпечує ефективність його навчання в школі, називають:
 40. Е. Еріксон виділяв у розвитку людини:
 41. Закінчений в смисловому, часовому й організаційному відношенні етап, елемент навчального процесу називають:
 42. Нонконформізм - модель розвитку відносин між особистістю і колективом, коли ...:
 43. За характером тривалості закріплення і збереження матеріалу пам'ять буває:
 44. Негативна якість, властивість особистості, що відображає її прагнення максимально підпорядкувати своєму впливу партнерів по взаємодії і спілкуванню; зовні проявляється у владності і називається:
 45. Конкретний продукт, який часто є результатом спільної праці і роздумів учнів, переживання ситуацію успіху, самореалізації, що створює умови для ціннісного переосмислення, діалогу, при освоєнні змісту шкільного навчання, застосування і придбання нових знань і способів дії - характерно для реалізації:
 46. Система діяльності з відпрацювання певних алгоритмів навчально-пізнавальних дій і способів вирішення завдань в ході навчання (тести і практичні вправи) – це:
 47. Д. Барбер визначає чотири стилі виконання керівником своєї ролі. Який стиль є неприйнятним для директора школи?
 48. Найвищою потребою (в ієрархії фундаментальних потреб людини, яку розробив А.Маслоу) є потреба в самоактуалізації, тобто, потреба в самореалізації й розвитку; потреба подолати самого себе; використати всі свої можливості і розширити межі. Саме такого вчителя сьогодні має плекати керівник освітнього закладу. Яка потреба в ієрархії людських потреб передує потребі в само актуалізації?
 49. У Державному стандарті загальної середньої освіти ключова компетентність визначається як:
 50. Якій з ключових компетентностей Державного стандарту початкової освіти (від 21 лютого 2018 р. №87) належить таке трактування: передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;
 51. Найсучасніша національна премія для освітянської спільноти або "премія на мільйон":
 52. Якими ознаками можна охарактеризувати педагогіку партнерства?
 53. Діяльність якої громадської організації, яка діє на території України з 2015 року, спрямована на відкритий обмін педагогічним досвідом спільноти відповідального вчительства і співпрацю за принципом "Give – Get" («Дай, якщо можеш – Візьми, якщо хочеш»)?
 54. Інновація – це:
 55. До нових термінів в Законі України "Про освіту" віднесено "Універсальний дизайн у сфері освіти". Що означає ця категорія:
 56. Яка з новацій стане засадничою в Новій українській школі, що подолала шлях рівневої структури інноваційних процесів, і втілила перспективний план виконання Болонських угод (Левенське, Лондонське й Бергенське комюніке)?
 57. Педагогічні ідеї якого педагога найдоцільніше співвіднести з ключовими компонентами формули НУШ?
 58. Емоційний інтелект – це:
 59. Метою інтерактивного навчання є:
 60. Вміння педагога організувати учнів, правильно спланувати власну роботу, називають:
 61. Що означає термін “прийняття управлінського рішення ”?
 62. Назвіть принцип управління, що передбачає створення у дитячому та педагогічному колективах стосунків на основі взаємоповаги, довіри.
 63. Назвіть загальні функції управління закладами освіти.
 64. Які методи управління закладами освіти належать до організаційних?
 65. Назвіть функцію управління, спрямовану на оцінку стану освітнього процесу та вироблення рекомендацій щодо його вдосконалення.
 66. Що розуміють під поняттям «наукова організація праці педагога»?
 67. Назвіть принцип управління, що передбачає розвиток колегіальності в роботі, підзвітність керівника органам державної влади.
 68. Що таке “інновація”?
 69. Що таке “принципи управління”?
 70. Що таке “інноваційна освітня діяльність”?
 71. Що означає термін “оптимальність” в управлінні?
 72. Що означає поняття "управлінське рішення"?
 73. Модернізовані функції управління – це (вилучіть зайве):
 74. Функція управління, яка означає процес визначення цілей і шляхів їх досягнення - це:
 75. Який з видів педагогічного аналізу зумовлює циклічність управління:
 76. Якість та ефективність управлінського рішення значно підвищується за умов колегіальності на етапі:
 77. Який процес називають “керівництвом”.
 78. В управлінні закладом освіти інформація виступає:
 79. Основним документом, що регулює освітній процес, є:
 80. Дані, які несуть новизну для одержувача і вимагають прийняття рішення, це:
 81. Інноваційний процес - це комплексна діяльність, яка передбачає логічний ланцюг:
 82. Інновації в змісті освіти – це:
 83. Інновації в організації педагогічного процесу - це:
 84. Інновації в управлінні освітою - це:
 85. Оцінка інновації здійснюється за критерієм актуальності, який передбачає:
 86. Оцінка інновації здійснюється за критерієм корисності, який передбачає:
 87. Назвіть вид внутрішнього контролю, при якому підлягає вивченню і перевірці вся система роботи вчителя, групи вчителів.
 88. Назвіть вид внутрішнього контролю, який передбачає розв'язання окремих педагогічних проблем.
 89. Мета внутрішнього контролю - це:
 90. «Оптимальність» в управлінні - це:
 91. Соціально-психологічні функції управління орієнтовані на:
 92. Психологічний клімат колективу - це емоційно-психологічний настрій колективу, в якому на емоційному рівні відбиваються:
 93. Яка з функцій управління передбачає діяльність керівника по впорядкуванню всіх ланок педагогічної системи, корекції підсистем та підтримці школи на оптимальному якісному рівні:
 94. Критерій якості освіти – це:
 95. Який із зазначених принципів організації методичної роботи з педагогічними кадрами зумовлює використання психолого-педагогічних досягнень в педагогічній діяльності:
 96. Що слід розуміти під поняттям “кадрова політика закладу освіти ?
 97. Проектування - це:
 98. Системоутворюючим елементом при створенні системи виступає:
 99. Основна система вдосконалення якості управлінської діяльності - це, перш за все:
 100. Права і обов'язки директора школи затверджені:
 101. Ознаки демократичного стилю керівництва:
 102. Для оцінки розвитку закладу освіти контролюють такі показники (вилучіть зайве):

     

 1. Основними завданням керівника закладу освіти, що здійснює інноваційну діяльність, є:
 2. Вкажіть психологічний компонент управлінської діяльності:
 3. Особливий вид умовного передбачення, соціальних розробок на перспективу майбутнього стану того чи іншого об’єкта, явища – це функція:
 4. Скільки років зберігається в закладі освіти книга наказів:
 5. Комплекс процедур спостереження, поточного оцінювання перетворень керованого об’єкта і спрямування цих перетворень на досягнення заданих параметрів його розвитку – це:
 6. Управління освітнім процесом здійснюється у формі:
 7. Що таке діагностування результатів навчання:
 8. Що розуміють під поняттям ”імідж навчального закладу”?
 9. Підвищення якості освіти в контексті нового Державного стандарту передбачає:
 10. Чим новий Державний стандарт відрізняється від стандарту 2011 року?
 11. Формувальне оцінювання можна назвати ще:
 12. Сучасний стандарт освіти передбачає «горизонтальну гнучкість», що означає:
 13. Виберіть 2 основних принципи розбудови НУШ:
 14. Назва нового інтегрованого курсу в початковій школі:
 1. «Наскрізне вміння в контексті нового Держстандарту, яке спонукає до аналізу, синтезу, порівняння:
 1. Горизонтальна інтеграція –це:
 2. Домінуюча форма навчання в НУШ:
 3. Континуум інтегрованого навчання – це:
 4. Яка громадська організація дотримується принципу "Give – Get" – "Дай, якщо можеш - візьми, якщо хочеш"?
 5. За допомогою якої програми можна підготувати буклет, бюлетень?
 6. Контракт є особливою формою строкового трудового договору. Визначте умову початку роботи за контрактом:
 7. Чи повинен учитель, який атестується на підтвердження раніше присвоєного педагогічного звання «вчитель – методист» готувати кожні 5 років нові методичні розробки?
 8. Вчитель початкових класів додатково працює на 0,5 ставки вихователя групи продовженого дня. Визначте , на якій посаді він повинен атестуватися:
 9. Метою інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:
 10. Заклад освіти залежно від засновника може бути у такій формі власності, виберіть зайве:
 11. Чи має засновник повноваження втручатися в освітню діяльність закладу освіти,  організацію освітнього процесу, кадрові питання?
 12. Чи може посаду директора школи обіймати негромадянин України?
 13. Хто укладає договір з вчителем інклюзивного класу – директор школи чи голова об’єднаної територіальної громади, якщо відділ освіти відсутній в ОТГ?
 14. Яка наповнюваність класів НУШ?
 15. Чи всі класи в Україні з 2018 – 2019 н. р. перейдуть на навчання за програмами НУШ, чи будуть такі, де діти продовжуватимуть навчатися за старою програмою?
 16. Які зміни відбудуться у навчанні 2 класів в контексті НУШ (набір 2017 року)? Вибери зайве:
 17. Чи дозволяються перевірки на уроках експериментальних класів?
 18. До пріоритетних завдань сучасної освіти належать:
 19. Ви, як директор школи, вже можете звільняти вчителів з посад,  незважаючи на те, що не підписували з ними угоди?
 20. Під час конкурсного відбору педагогів в опорну школу перевага надаватиметься досвідченим педагогами чи менш титулованим спеціалістам?
 21. Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів початкової школи визначаються на основі якого підходу до навчання?
 22. Скільки ключових компетентностей затверджено Новим Державним стандартом початкової освіти?
 23. Скільки освітніх галузей затверджено ДС ?

 

 1. Як називається учень НУШ, згідно  Закону України «Про освіту?»
 2. Яким документом затверджено Державний стандарт початкової освіти?
 3. Базовий навчальний план початкової освіти визначає:
 4. Який складник Базового навчального плану є обов’язковим для закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування та форм власності?
 5. Яким чином забезпечується варіативність змісту початкової освіти?
 6. У якому вигляді проводиться державна атестація здобувачів освіти?
 7. Яке гранично допустиме тижневе навантаження на учнів 1 класу НУШ , визначене базовим навчальним планом початкової освіти?
 8. Яке гранично допустиме річне навантаження на учнів 1 класу НУШ, визначене базовим навчальним планом початкової освіти?
 9. Які години не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого/річного навчального навантаження здобувача освіти?
 10. Які підходи до навчання закладено в основу Державного стандарту? Вилучи зайве:

 

 1. Між якими академічними годинами в НУШ варто проводити рухливі ігри, зазвичай на вулиці ?
 2. Скільки відсотків резервного часу в навчальних програмах з усіх предметів і курсів вчитель може використовувати на свій розсуд?

 

 1. Переважання яких методів передбачено у першому циклі (1-2 класи) НУШ?

 

 1. Який вид роботи передбачає інваріантний складник базового навчального плану для спеціальних закладів?
 2. Які ролі в освітньому процесі повинен виконувати сучасний вчитель Нової української школи?

 

 1. Для дітей усіх вікових груп протягом уроку необхідно проводити:

 

 1. Години на проведення корекційно-розвиткових занять для учнів з особливими освітніми потребами, що навчаються в інклюзивних класах під час визначення гранично допустимого для них тижневого навчального навантаження учнів:

 

 1. Індивідуальна програма розвитку учня особливими освітніми потребами, що навчається в інклюзивному класі може переглядатись:

 

 1. Наповнюваність інклюзивного класу може бути:

 

 1. Чи може керівник закладу загальної середньої освіти відмовити у зараховуванні дитини з особливими освітніми потребами:
 2. В інклюзивному класі можуть навчатись не більше як двоє дітей (оберіть вірні відповіді):
 3. Корекційно-розвиткові заняття для учнів з особливими освітніми потребами, що навчаються в інклюзивних класах, можуть проводити (оберіть вірні відповіді):
 4. Максимально допустимою кількістю корекційно-розвиткових занять для учня зі зниженим зором чи слухом, що навчається в інклюзивному класі, є:

 

 1. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі забезпечує: 
 2. Назвіть статті Закону України «Про освіту», в яких йдеться про створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття освіти з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів:
 3. Основний принцип побудови роботи інклюзивного освітнього закладу з батьками:
 4. Інтелектуальні порушення розвитку дитини характеризується як:
 5. Ведучим порушенням при інтелектуальних порушеннях розвитку дитини є:
 6. Вторинним дефектом при порушеннях слухової функції є:
 7. Як називається галузь дефектології, яка вивчає порушення мовленнєвого розвитку:
 8. Яке порушення виникає при ураженнях рухових зон кори головного мозку:
 9. При якому розладі емоційно-вольової сфери відмічається зниження емоційного контакту, стереотипність поведінки та порушення комунікативної функції:
 10. Назвіть галузь, яка не вивчається дефектологією:
 11. Порушення звуковимови, обумовлене недостатністю іннервації мовленнєвого апарату:
 12. Загальний недорозвиток мовлення характеризується:
 13. Перинатальна патологія виникає:
 14. В сучасній сурдопедагогіці застосовується термін:
 15. Корекція – це:
 16. Які із зазначених форм відносяться до організації позакласної корекційної роботи:
 17. Педагог у корекційних цілях повинен:
 18. Які фактори є головними при визначені структури уроку для дітей з інтелектуальними порушеннями:
 19. Корекція з позиції психології це:
 20. Педагог у корекційних цілях повинен:
 21. Корекційна робота повинна відповідати:
 22. Методична робота в школі організовується з метою:

 

 1. Які діти класу з інклюзивним навчанням потребують складання індивідуальної програми розвитку:
 2. Що таке універсальний дизайн в освіті:
 3. Булінг в інклюзивному середовищі – це:
 4. Індивідуальна програма розвитку:
 5. Назвіть постійних учасників команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами:
 6. З якою метою запроваджується інклюзивна освіта?
 7. У чому полягає основна функція батьків у забезпеченні інклюзивної освіти:
 8. Згідно Закону України "Про освіту"(від 5 вересня 2017 року № 2145-VІІІ), інклюзивне навчання – це…

 

Зразок ситуаційного завдання

Ситуація 1

 

ЗАВДАННЯ: Складіть примірний план удосконалення професійної компетентності корекційних педагогів відповідно до сучасних вимог.